Deze website is eigendom van

FRUITSNACKS bvba
Mierhoopweg 34 3850 Nieuwerkerken
T: +32 (0)11 69 52 80
BTW BE 0879.749.715
RPR Antwerpen - Afdeling Hasselt

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FRUITSNACKS of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FRUITSNACKS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FRUITSNACKS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
FRUITSNACKS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FRUITSNACKS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
FRUITSNACKS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

FRUITSNACKS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Door deze website te bezoeken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u het niet eens bent met de voorwaarden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, bezoek dan deze website niet. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken die op deze website zijn verzameld of vrijwillig door u worden aangeboden. Houd er rekening mee dat elke toestemming volledig vrijwillig is.

FRUITSNACKS kan informatie van haar websitebezoekers verzamelen, registreren en analyseren. We kunnen uw IP-adres registreren en cookies gebruiken. FRUITSNACKS kan informatie toevoegen die is verzameld door middel van pageview-activiteit. Bovendien kan FRUITSNACKS alle persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt in de formulieren van onze website, verzamelen en verwerken.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen omvatten: uw voor- en achternaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer en bepaalde informatie over het bedrijf waarvoor u werkt (bedrijfsnaam en adres en BTW nummer), evenals informatie over het type relatie dat bestaat tussen FRUITSNACKS en uzelf.

We verzamelen gegevens over bezoeken aan de website, inclusief aantal bezoekers en bezoeken, de tijd die is besteed op de site, pagina’s waarop is geklikt of waar websitebezoekers naartoe zijn gekomen.

Beheer

De website www.fruityourschool.fruitsnacks.eu staat onder beheer van FRUITSNACKS. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Persoonlijke informatie

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.fruityourschool.fruitsnacks.eu worden tijdelijk en anoniem bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

FRUITSNACKS zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden

FRUITSNACKS kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het verwerken van de bestelling.

Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan FRUITSNACKS denkt dat dit waardevolle informatie is voor de klant. De klant kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

Verwerkingsdoeleinden

FRUITSNACKS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan FRUITSNACKS zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

7a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

7b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: fruit@fruitsnacks.eu

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij FRUITSNACKS. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer

FRUITSNACKS is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Tevreden fruiteters